Warunki Współpracy i Gwarancji 2024-04-03T12:25:11+02:00

Ogólne Warunki Współpracy

Realizacja zamówień & Gwarancja

Kategorie produktów

Producenci

Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. KATPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lubinie ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin posiadająca NIP: 6922097502, REGON: 390628012, KRS: 0000974465 (dalej „SPRZEDAWCA”) udziela gwarancji kontrahentowi dokonującego zakupu (dalej „KLIENT”) na sprzedawane przez siebie produkty (dalej „PRODUKTY”) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania PRODUKTU należy dokładnie zapoznać się z kartą katalogową / instrukcją obsługi / DTR PRODUKTU.

II OKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia wystawienia faktury sprzedaży. Wady PRODUKTU zgłoszone SPRZEDAWCY po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
 3. KLIENT jest upoważniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada PRODUKTU została zgłoszona SPRZEDAWCY w okresie, o którym mowa w ust. II.1.

III WARUNKI GWARANCJI

 1. SPRZEDAWCA udziela KLIENTOWI gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie PRODUKTY, zapewnia sprawne działanie oferowanych PRODUKTÓW pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi / DTR.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w PRODUKCIE, tj. wady powstałe na skutek wad produkcyjnych i ukrytych wad materiałowych, zgłoszone w trakcie obowiązywania OKRESU GWARANCJI, o którym mowa w punkcie II.
 3. Z tytułu gwarancji KLIENTOWI ani żadnym osobom trzecim nie przysługuje wobec SPRZEDAWCY roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek awarii PRODUKTU. Jedynym zobowiązaniem SPRZEDAWCY według tej gwarancji, jest dostarczenie i wymiana części zamiennych lub naprawa lub wymiana PRODUKTU na wolny od wad, zgodnie z warunkami tej gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie PRODUKT zakupiony u SPRZEDAWCY z zastrzeżeniem dokonania przez KLIENTA terminowej płatności za PRODUKT. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w płatności, procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu uregulowania należności.
 5. Gwarancją nie są objęte wady PRODUKTU wynikłe z:
 • Czynników zewnętrznych tj.: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.,
 • Użytkowania PRODUKTU niezgodnie z przeznaczeniem PRODUKTU zawartym w instrukcji obsługi i/lub DTR,
 • Użytkowania PRODUKTU w warunkach niezgodnych z warunkami ujętymi w instrukcji obsługi i/lub DTR,
 • Błędów projektowych instalacji / urządzenia / maszyny i nieprawidłowego doboru PRODUKTU,
 • Zastosowanie PRODUKTU niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską,
 • Nieprawidłowego montażu, konserwacji i magazynowania PRODUKTU,
 • Stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
 • Zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
 • Wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie PRODUKTU.
 • Naruszenie przez KLIENTA zabezpieczeń PRODUKTU (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek z numerem seryjnym), a także dokonanie przez KLIENTA jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.
 • Gwarancją nie są objęte części ulegające naturalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.

IV UTRATA GWARANCJI

 1. KLIENT traci uprawnienia z tytułu gwarancji na PRODUKTY w przypadku stwierdzenia:
 • Jakiejkolwiek modyfikacji PRODUKTU,
 • Ingerencji w PRODUKT osoby nieuprawnionej,
 • Jakichkolwiek prób napraw PRODUKTU dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • Nieprzeprowadzania okresowych kontroli PRODUKTU, jeżeli są one wymagane,
 • Wystąpienia zaległości w płatności przekraczające 90 dni od terminu płatności podanego na fakturze.

2. W przypadku nie uznania reklamacji z przyczyn zawartych w punktach II i III, PRODUKT może zostać zwrócony KLIENTOWI na jego pisemne życzenie, pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki.

3. Nieodebrany PRODUKT, o którym mowa w pkt. IV.2. po okresie 30 dni będzie automatycznie utylizowany.

V ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • Poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona do PRODUKTU),
 • Poprawnie wypełniony protokół reklamacyjny,
 • Dane KLIENTA składającego reklamację,
 • Nazwę, model/symbol i numer seryjny reklamowanego PRODUKTU,
 • Numer paragonu/faktury zakupu reklamowanego PRODUKTU,
 • Powód reklamacji.

     2. Dokonanie zgłoszenia bez wyżej wymienionych informacji, może skutkować wydłużeniem procesu rozpatrzenia reklamacji lub jej nieuznaniem.

     3. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie papierowej na adres Sprzedawcy:

KATPOL Sp.z.o.o.

Ul. Towarowa 5

59-300 Lubin

lub elektronicznej na adres: reklamacja@katpol.com

 1. KLIENT zobowiązany jest dostarczyć reklamowany PRODUKT do siedziby SPRZEDAWCY osobiście lub przez przewoźnika na adres:

KATPOL Sp. z.o.o

Ul. Towarowa 5,

59-300 Lubin

5. KLIENT zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć PRODUKT na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego.

VI PROCEDURA GWARANCYJNA

 1. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia.
 2. W przypadku PRODUKTU nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie KLIENTA, w szczególności wymagającego specjalistycznych części zamiennych , SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na rozpatrzenie reklamacji do 90 dni.
 3. Wady lub uszkodzenia PRODUKTU ujawnione w okresie trwania gwarancji powinny zostać zgłoszone SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku widocznej wady lub uszkodzenia PRODUKTU lub jego wybrakowania, KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia wady, nie później jednak niż 30 dni od daty przyjęcia towaru przez KLIENTA pod rygorem utraty gwarancji.
 4. PRODUKT, w którym stwierdzono wadę, powinien niezwłocznie zostać wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
 5. Procedurze gwarancyjnej podlegają jedynie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej , wolne od wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji SPRZEDAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego PRODUKTU na nowy, w przypadku niemożliwości usunięcia wady.
 2. Jeżeli naprawa lub wymiana PRODUKTU będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty, lub będzie niemożliwa, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI uiszczoną kwotę, a KLIENT zwróci PRODUKT SPRZEDAWCY.
 3. Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany PRODUKT nie jest już produkowany, lub nie jest produkowany w tej samej wersji, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zastąpienia go podobnym produktem o nie gorszych parametrach.
 4. W przypadku wymiany PRODUKTU na nowy, nowy PRODUKT jest objęty gwarancją o okresie takim jak w punkcie II W przypadku naprawy PRODUKTU, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji, PRODUKT zostanie zwrócony KLIENTOWI na koszt KLIENTA.
 6. SPRZEDAWCA decyduje o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego i o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do obciążenia KLIENTA kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy PRODUKTU, jeżeli reklamowany PRODUKT będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
 8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego PRODUKTU.
 9. SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących PRODUKTÓW po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące reklamacji należy kierować do Działu Reklamacji, telefon: +48 76 307 08 01, e-mail: reklamacja@katpol.com
 2. Gwarancja wyłącza uprawnienia KLIENTA wynikające z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. W sprawach nie objętych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Gwarancji i Sprzedaży.

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką KATPOL Sp. z.o.o., a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile te umowy nie stanowią inaczej.
  • OWS są dostępne dla Klienta w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej katpol.com
  • STRONY wyłączają stosowanie wzorców umów KLIENTA (w szczególności OWS KLIENTA, wzorów umów i regulaminów).
  • Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą zostać zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
  • Ustalenia poczynione w pisemnych ustaleniach STRON i Potwierdzeniu Zamówienia mają pierwszeństwo nad OWS.
 1. DEFINICJE

Zawarte w niniejszym OWS określenia, oznaczają:

 • SPRZEDAWCA – KATPOL Sp z.o.o . z siedzibą w Lubinie, ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin, NIP: 6922097502, REGON: 390628012, KRS: 0000974465.
 • KLIENT – kontrahent dokonujący od SPRZEDAWCY zakupu PRODUKTÓW.
 • STRONY – SPRZEDAWCA i KLIENT.
 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • PRODUKT – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowy działalności gospodarczej SPRZEDAWCY i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową SPRZEDAWCY.
 1. OFERTY
  • Informacje zamieszczone na stronie internetowej KATPOL, w katalogach, ulotkach, broszurach informacyjnych, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące PRODUKTÓW mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.
  • SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu i elementów specyfikacji produktów. Umieszczenie informacji o PRODUKCIE na stronie internetowej KATPOL, w katalogach, cennikach i prospektach, nie jest równoznaczne z jego dostępnością.
 1. ZAMÓWIENIA
  • Zamówienie KLIENTA powinno zawierać:
 • Dane KLIENTA,
 • Numer oferty, jeśli dotyczy
 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty
 • Ilość zamówionego towaru
 • Termin, miejsce i oczekiwane warunki dostawy/odbioru towaru
  • Po otrzymaniu zamówienia SPRZEDAWCA sprawdza dostępność PRODUKTÓW i przesyła KLIENTOWI Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej. Pisemne Potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ. Złożenie zamówienia przez KLIENTA nie wiąże SPRZEDAWCY.
  • Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru oferty. W innym przypadku, SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Anulowanie zamówienia przez KLIENTA jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania ze SPRZEDAWCĄ. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do obciążenia KLIENTA rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większym niż wartość zamówienia.
  • Wszelkie doradztwo techniczne ze strony SPRZEDAWCY ma charakter informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie SPRZEDAWCY odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 1. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Ceny w cennikach SPRZEDAWCY podawane są w złotych polskich (PLN), euro (EUR) i dolarach (USD). Cenniki nie są ofertą i mają jedynie charakter informacyjny.
  • SPRZEDAWCA na Potwierdzeniu Zamówienia podaje ceny w złotych polskich (PLN). Na życzenie KLIENTA ceny PRODUKTÓW mogą być podane w dowolnej walucie, w takim wypadku STRONY ustalają w jakiej walucie zostanie dokonana płatność. W przypadku przeliczania cen z innej waluty na PLN obowiązuje kurs sprzedaży według tabeli „C” NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
  • W Potwierdzeniu Zamówienia podawane są ceny netto, kwota podatku VAT oraz kwota brutto.
  • W przypadku, gdy KLIENT jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go z cła, podatku VAT, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty SPRZEDAWCY najpóźniej w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia SPRZEDAWCĘ z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
  • SPRZEDAWCA zastrzega, że prawo własności sprzedawanego PRODUKTU, jest po stronie SPRZEDAWCY, do momentu zapłaty całości ceny za PRODUKT przez KLIENTA. Dopiero po uiszczeniu całej należności prawo własności przechodzi na KLIENTA.
  • W przypadku zamówienia PRODUKTU niestandardowego, importowanego lub/i na indywidualne zamówienie KLIENTA, KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia 100% przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.
  • Terminy i warunki płatności są ustalane dla każdego KLIENTA indywidualnie.
  • KLIENT zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu dokonywanego zakupu w terminie wskazanym na fakturze.
  • Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SPRZEDAWCY podanym na fakturze, lub dzień zapłaty gotówką.
  • W przypadku nieuregulowania płatności przez KLIENTA w wyznaczonym terminie, SPRZEDAWCA jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na kolejne zamówienia, włącznie z zamówieniami przyjętymi już do realizacji. SPRZEDAWCA również zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw towarów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności, wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw PRODUKTÓW, w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia PRODUKTÓW, ponosi KLIENT.
  • W przypadku zalegania z płatnościami przez KLIENTA dłużej niż 30 dni, Sprzedawca automatycznie przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej, której kosztami zostanie obciążony KLIENT.
  • Wniesienie reklamacji nie zwalnia KLIENTA z obowiązku zapłaty za PRODUKT.
  • KLIENT upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu,
  • SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w tym, w szczególności w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub dostaw towarów. O wzroście cen SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA na piśmie, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana cen jest dla KLIENTA wiążąca od chwili otrzymania stosownej informacji od SPRZEDAWCY,
  • W przypadku otrzymania informacji o wzroście cen, KLIENT może odstąpić od realizacji zamówienia bez ponoszenia kosztów w terminie do 3 dni od daty otrzymania informacji o wzroście ceny. Prawo odstąpienia od realizacji zamówienia nie przysługuje w przypadku realizacji towarów na specjalne zamówienie oraz w przypadku wzrostu cen nie przekraczającego 20%.
 1. DOSTAWA
  • SPRZEDAWCA zobowiązuje się do dostarczenia PRODUKTU zgodnie z ustalonymi warunkami, tj. termin, miejsce dostawy, ilość, rodzaj PRODUKTÓW i cena.
  • W przypadku ustalenia formy płatności „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w płatności. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania płatności na koncie bankowym SPRZEDAWCY.
  • Wybór przewoźnika leży każdorazowo po stronie SPRZEDAWCY, chyba że STRONY uzgodnią inaczej.
  • KLIENT zapewnia rozładunek, sprawdzenie oraz instalacje PRODUKTÓW i ponosi ryzyko z tym związane niezależnie, która ze STRON ponosi koszty transportu.
  • SPRZEDAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za PRODUKTY do momentu wydania ich z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia PRODUKTU, związane z wydawaniem towaru, ciąży na KLIENCIE z chwilą wydania mu PRODUKTU z magazynu SPRZEDAWCY, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez SPRZEDAWCĘ przesyłki i kończy z chwilą wydania jej KLIENTOWI. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika.
  • KLIENT ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdzić w obecności przewoźnika zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym, w szczególności rozpakować PRODUKT i sprawdzić, czy nie posiada on, żadnych widocznych uszkodzeń mechanicznych, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki i uszkodzenia powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku nie dopilnowania tego obowiązku, SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki i szkody.
  • Wniesienie reklamacji i roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na SPRZEDAWCY, z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 6.4.
  • Odbiór towaru przez KLIENTA, bez zachowania staranności, o której mowa w pkt. 6.4. uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
  • SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.